Seaurchin Wiki

The Ground Slider Simulator

ユーザ用ツール

サイト用ツール


wiki:api:coroutine

void Coroutine() 関数型

クラスのメソッドをRunCoroutineに渡す際に必要なFuncdefです。

使用例

class Foo : CoroutineScene {
  // その他定義
 
  void Run() {
    RunCoroutine(Coroutine(Bar), "Bar");
  }
 
  void Bar() {
    // コルーチン処理
  }
}
wiki/api/coroutine.txt · 最終更新: 2017/12/30 01:48 by kb10uy